การกู้เงินสามัญ
Posted: นริศ ทุ่งนวนแก้ว น่าน Date: 2015-03-02 20:18:46
   
  ทราบข่าวว่า อายุเป็นสามาชิกสหกรณ์ เกิด 15ปี กู้ได้วงเงิน1ล้านห้าแสนบาท ไมทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ถ้าอายุงานเหลือไม่มาก มีหลักอย่างไร จะานำไปไถ่ถอนบ้านและที่ดิน
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น