คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

ร้อยโทจรัญ   ร้องขันแก้ว

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายกิตติ  เชิงการณ์

รองประธานกรรมการ (1)

นางบุหลัน  เจริญวัย

รองประธานกรรมการ (2)

นางยุพิน  ชัยโชติกุลชัย

กรรมการเหรัญญิก

นางสาวทิพวรรณ  เขียวอมร

กรรมการเลขานุการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

กรรมการผู้จัดการ

นายพีระยุทธ  ไร่ทิม

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางศรีสุดา  รัตนปัญญากุล

กรรมการเงินกู้

นายวิทวัส  วงศ์ขจร

กรรมการศึกษา

นายดิเรก  โหรวิชิต

กรรมการเงินกู้

นางรัชดา   พิมพ์ดี

กรรมการศึกษา

นายยุทธการ์   ราชแข็ง 

กรรมการศึกษา

นายวิทยา  ตันแก้ว

กรรมการศึกษา

นางวิไลรัตน์  สมศักดิ์ธาดา

กรรมการเงินกู้

นายอาทิตย์  ใสกระจ่าง

ประธานกรรมการเงินกู้