คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

นายสำเภา  อยู่เย็น

ประธานกรรมการดำเนินการ

ร.ท.จรัญ  ร้องขันแก้ว

รองประธานกรรมการ (1)

นายเตรียมศักดิ์  มนตรี

รองประธานกรรมการ (2)

นายมนตรี  สกุลดิษฐ์

กรรมการเหรัญญิก

นางสมใจ  ยังประดิษฐ

กรรมการผู้จัดการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

กรรมการเลขานุการ

นางปรียา  สุขสว่าง

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางจรัสศรี พยุงหอม

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสันติราษฎร์  ศิริขันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสันติ  ศิริขันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางภคมน   ตระกูลวริศ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาววรรณา พุ่มยาธรรม

ประะธานกรรมการเงินกู้

นางสาวสุพรรณี บุญช่วย

กรรมการเงินกู้

นายอาทิตย์  ใสกระจ่าง

กรรมการเงินกู้

นายปณิธาน  โปร่งสละ

กรรมการเงินกู้