คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

นางพิราวรรณ  เอี่ยมพาหล

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายปณิธาน  โปร่งสละ

รองประธานกรรมการ (1)

นายวัชรพงษ์  โชติประภา

รองประธานกรรมการ (2)

นางจรัสศรี พยุงหอม

กรรมการ/เหรัญญิก

นางสมใจ  ยังประดิษฐ

กรรมการ/ผู้จัดการ

นางรัชดา  พิมพ์ดี

กรรมการ/เลขานุการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

ประธานกรรมการเงินกู้

นายเริงศักดิ์  จันทร์สม

      ประธานกรรมการศึกษา      และประชาสัมพันธ์

นางอภิญญา  ปฐมัง

กรรมการเงินกู้

  นายวสันต์  บัวทอง

กรรมการเงินกู้

     นางณัฏฐ์ชานันท์  เวชแพทย์กรรมการเงินกู้

  นายนุชิต  อุดมสาลี

กรรมการศึกษา

นายบัญญัติ  สำฤทธิ์

กรรมการศึกษา

นางวิไลรัตน์  สมศักดิ์ธาดา

กรรมการศึกษา

น.ส.ฐิตาภรณ์  แถนโสภาวัน

กรรมการศึกษา