คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

นางสมใจ   ยังประดิษฐ

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายถาวร  ตันเติมเกียรติ

รองประธานกรรมการ (1)

ร.ท.จรัญ  ร้องขันแก้ว

รองประธานกรรมการ (2)

นายมนตรี  สกุลดิษฐ์

กรรมการเหรัญญิก

นายวิเชียร  โมอุ่ม

กรรมการผู้จัดการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

กรรมการเลขานุการ

นางปรียา  สุขสว่าง

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

น.ส.พิมพ์รวี  วิบูลย์ชาติ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสันติราษฎร์  ศิริขันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายอาทิตย์  ใสกระจ่าง

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางภคมน   ตระกูลวริศ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายกิตติ  เชิงการณ์

ประะธานกรรมการเงินกู้

นางสาวสุพรรณี บุญช่วย

กรรมการเงินกู้

นายเริงศักดิ์  จันทร์สม

กรรมการเงินกู้

นายปณิธาน  โปร่งสละ

กรรมการเงินกู้