คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

ร้อยโทจรัญ   ร้องขันแก้ว

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายสันติราษฎร์ ศิริขันธ์

รองประธานกรรมการ (1)

นางปรียา  สุขสว่าง

รองประธานกรรมการ (2)

นางยุพิน  ชัยโชติกุลชัย

กรรมการ/เหรัญญิก

นางสมใจ  ยังประดิษฐ

กรรมการ/ผู้จัดการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

กรรมการ/เลขานุการ

นายปณิธาน  โปร่งสละ

ประธานกรรมการเงินกู้

นายพีระยุทธ  ไร่ทิม

      ประธานกรรมการศึกษา      และประชาสัมพันธ์

นายเริงศักดิ์  จันทร์สม

กรรมการเงินกู้

นางศรีสุดา  รัตนปัญญากุลกรรมการเงินกู้

     นางเยาวรัตน์  ผดุงวงษ์กรรมการเงินกู้

นายยุทธการ์   ราชแข็ง 

กรรมการศึกษา

นายดิเรก  โหรวิชิต

กรรมการศึกษา

นายวิทวัส  วงษ์ขจร

กรรมการศึกษา

นายประสงค์  วิรัณยุดม

กรรมการศึกษา