คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

นายสำเภา  อยู่เย็น

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายถาวร ตันเติมเกียรติ

รองประธานกรรมการ (1)

ร.ท.จรัญ ร้องขันแก้ว

รองประธานกรรมการ (2)

นางสมใจ ยังประดิษฐ

กรรมการเหรัญญิก

นางอรพิณ  ไพศาลสารกิจ

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวทิพวรรณ  เขียวอมร

กรรมการเลขานุการ

นายวิเชียร โมอุ่ม

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางจรัสศรี พยุงหอม

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางปรียา  สุขสว่าง

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสันติ  ศิริขันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายนริศ  เวชแพทย์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาววรรณา พุ่มยาธรรม

ประะธานกรรมการเงินกู้

นางสาวสุพรรณี บุญช่วย

กรรมการเงินกู้

นายเตรียมศักดิ์  มนตรี

กรรมการเงินกู้

นายปณิธาน  โปร่งสละ

กรรมการเงินกู้