คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

ร้อยโทจรัญ   ร้องขันแก้ว

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายสันติราษฎร์ ศิริขันธ์

รองประธานกรรมการ (1)

นางปรียา  สุขสว่าง

รองประธานกรรมการ (2)

นางยุพิน  ชัยโชติกุลชัย

กรรมการเหรัญญิก

นายประสงค์  วิรัณยุดม

กรรมการศีกษา

นางสมใจ  ยังประดิษฐ

กรรมการผู้จัดการ

นายพีระยุทธ  ไร่ทิม

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางศรีสุดา  รัตนปัญญากุล

กรรมการเงินกู้

นายวิทวัส  วงศ์ขจร

กรรมการศึกษา

นายดิเรก  โหรวิชิต

กรรมการเงินกู้

นางรัชดา   พิมพ์ดี

กรรมการเงินกู้

นายยุทธการ์   ราชแข็ง 

กรรมการศึกษา

นายวิทยา  ตันแก้ว

กรรมการศึกษา

นางวิไลรัตน์  สมศักดิ์ธาดา

กรรมการเลขานุการ

นายปณิธาน โปร่งสละ

ประธานกรรมการเงินกู้