คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

ร้อยโทจรัญ   ร้องขันแก้ว

ประธานกรรมการดำเนินการ

นางศรีสุดา รัตนปัญญากุล

รองประธานกรรมการ (1)

นายเริงศักดิ์  จันทร์สม

รองประธานกรรมการ (2)

นางจรัสศรี พยุงหอม

กรรมการ/เหรัญญิก

นางสมใจ  ยังประดิษฐ

กรรมการ/ผู้จัดการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

กรรมการ/เลขานุการ

นายปณิธาน  โปร่งสละ

ประธานกรรมการเงินกู้

นายพีระยุทธ  ไร่ทิม

      ประธานกรรมการศึกษา      และประชาสัมพันธ์

นางรัชดา  พิมพ์ดี

กรรมการเงินกู้

  นายวสันต์  บัวทอง

กรรมการเงินกู้

     นางเยาวรัตน์  ผดุงวงษ์กรรมการเงินกู้

   นายยุทธการ์   ราชแข็ง 

กรรมการศึกษา

นายดิเรก  โหรวิชิต

กรรมการศึกษา

นายวัชรพงษ์  โชติประภา

กรรมการศึกษา

น.ส.ฐิตาภรณ์  แถนโสภาวัน

กรรมการศึกษา