คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2010-12-22 15:03:51
IP: 124.157.243.135
 

นางสมใจ   ยังประดิษฐ

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายถาวร  ตันเติมเกียรติ

รองประธานกรรมการ (1)

นางปรียา  สุขสว่าง

รองประธานกรรมการ (2)

นางยุพิน  ชัยโชติกุลชัย

กรรมการเหรัญญิก

นายวิเชียร  โมอุ่ม

กรรมการผู้จัดการ

นางธัญภา  วรรณแอเลาะ

กรรมการเลขานุการ

นายสันติราษฎร์  ศิริขันธ์

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

น.ส.พิมพ์รวี  วิบูลย์ชาติ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวิทวัส  วงศ์ขจร

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายปณิธาน  โปร่งสละ

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวรรณ  เขียวอมร

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายกิตติ  เชิงการณ์

ประะธานกรรมการเงินกู้

นางบุหลัน  เจริญวัย

กรรมการเงินกู้

นายเริงศักดิ์  จันทร์สม

กรรมการเงินกู้

นายปณิธาน  โปร่งสละ

กรรมการเงินกู้

     
     

 
   
   
 
 

levitra kaufen kamagra bestellen levitra generika cialis kaufen cialis generika viagra kaufen kamagra australia viagra piller cialis danmark