ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Posted: admin Date: 2012-08-29 14:06:25
IP: 171.6.175.216
 
   

พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

   
   

พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง

รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

   
   

พันเอก กิตติพันธ์ เฉลิมแสนยากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (1)

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

   
   

พันโท หัสชัย เอี่ยมละออ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (2)

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก