ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Posted: admin Date: 2012-08-29 14:06:25
IP: 171.6.175.216
 
   

พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

   
   

พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง

รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

   
   

นายบุญเลิศ  สนใจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร)

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

   
   

นายชูวิทย์  เพชรล้ำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายกิจการพิเศษ)

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก