เจ้าหน้าที่
Posted: admin Date: 2012-08-29 14:03:26
IP: 171.6.175.216
 

นางสาวปัทมา  เอี่ยมเวียง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวบังอร  บัวเผือก

หัวหน้าธุรการและสินเชื่อ

นางสาวธิดารัตน์  สุขใส

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวประภาจิตร  นามนิยม

พนักงานการเงิน

นางสาวกมลทิพย์  ภู่สุด

พนักงานบัญชี

 

นางสาวชไมพร  สนธิรักษ์

พนักงานธุรการและสินเชื่อ

นางสาวทิตยา  ธิอุด

พนักงานธุรการและสินเชื่อ

นางสาวจันทนา  ชื่นยินดี

เสมียนธุรการ