ผลการดำเนินงาน
Posted: administrator Date: 2012-05-24 09:18:31
IP: 110.164.75.222
 

 

รายการ

30 เม.ย. 64

31 พ.ค. 64

30 มิ.ย. 64

จำนวนสมาชิก (คน)

2,838

2,848

2,843

ทุนเรือนหุ้น

728,631,160.00

731,686,460.00

734,951,660.00

สินทรัพย์รวม

1,495,282,850.42

1,507,097,147.06

1,519,047.59

เงินรับฝากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น

1,339,473,418.24

1,348,467,001.04

1,365,626,446.39

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

33,606,003.97

32,794,453.70

34,205,782.52

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

844,934,588.24

848,626,607.52

853,141,563.59

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ สวัสดิการ

61,940,627.78

61,838,315.55

61,414,766.72

 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

398,992,198.25

405,207,624.27

416,864,333.56

ลูกหนี้รวม

1,339,473,418.24

1,348,467,001.04

1,365,626,446.39

รายได้

26,909,746.84

33,877,671.37

40,828,774.57

ค่าใช้จ่าย

3,188,443.50

3,552,654.86

12,937,230.95

กำไรสุทธิ

23,721,303.34

30,325,016.51

27,891,543.62