ผลการดำเนินงาน
Posted: Admin Date: 2021-11-12 10:08:53
IP: 124.120.193.171
 
รายการ

ณ 31 มี.ค. 65

ณ 30 เม.ย. 65 ณ 31 พ.ค. 65
จำนวนสมาชิก (ราย) 2,928 2,925 2,926

สินทรัพย์รวม

เงินให้สมาชิกกู้

เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อวัสดิการ

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ทุนเรือนหุ้น

รายได้

ค่าใช้จ่าย

 1,625,153,991.75

1,480,503,735.77

   127,567,086.65     26,433,560.20

     64,912,948.86

   522,438,728.26

   522,438,726.26

   762,61,390.00

    29,809,476.68

      3,480,179.06

1,625,153,991.75

1,490,153,595.98

   131,067,200.34

     26,566,783.28

     65,033,282.64

    864,166,43.91

    534,387,386.15

    764,766,950.00

     29,809,476.68

       3,480,179.06

  1,638,105,361.01

  1,513,809,566.81

    119,567,171.73

      39,958,617.14

     65,022,777.51

   869,591,003.06

   539,237,169.10

   767,879,800.00

     37,673,163.39

       4,010,438.92

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย     26,329,297.62      26,329,297.62      33,662,724.47