ผลการดำเนินงาน
Posted: administrator Date: 2012-05-24 09:18:31
IP: 110.164.75.222
 

 

รายการ

31 ก.ค. 64

31 ส.ค. 64

31 ส.ค. 64

จำนวนสมาชิก (คน)

2,845

2,881

2,881

ทุนเรือนหุ้น

737,546,490.00

741,403,340.00

741,503,340.00

สินทรัพย์รวม

1,529,415,146.77

1,544,942,257.61

1,544,942,257.61

เงินรับฝากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น

1,372,659,417.87

1,379,209,051.63

1,379,209,051.63

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

32,699,602.28

32,352,463.65

32,352,463.65

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

853,172,096.61

837,777,655.23

837,777,655.23

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ สวัสดิการ

62,732,130.72

62,486,588.94

62,486,588.94

 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

424,055,588.26

446,592,343.81

446,592,343.81

ลูกหนี้รวม

1,365,626,446.39

1,379,209,051.63

1,379,209,051.63

รายได้

48,064,402.97

56,219,416.04

56,219,416.04

ค่าใช้จ่าย

13,298,970.62

13,935,867.89

13,935,867.89

กำไรสุทธิ

34,765,432.35

42,283,548.15

42,283,548.15