สวัสดิการสมาชิก
Posted: admin Date: 2013-07-29 13:00:43
IP: 58.8.201.96
 

สหกรณ์มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกหลายกรณี ดังนี้

                                           1.  กรณีสมาชิกเจ็บป่วย

                                           2.  กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

                                           3.  กรณีสมาชิกเสียชีวิต

                                           4.  กรณีประสพภัยพิบัติ

                                          5.  กรณีเงินช่วยการศึกษาบุตรŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม