กู้สามัญ ส่งเกินเกษียณ ได้แล้วค้า
Posted: admin Date: 2012-06-21 16:35:38
IP: 127.0.0.1
 

                                                 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ. 2554

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2)  พศ. 2556

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด พ.ศ. 2544  ข้อ  58 (9)  และข้อ  86 (4)

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่  7/2556   เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556   ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2554  ดังต่อไปนี้ 

                     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัดว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้   พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556”

                    ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2556   เป็นต้นไป

                    ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความในข้อ 17 และข้อ 20 (1)  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด                   ข้อ 17. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน  1,200,000.- บาท  กำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน  120  เดือน  หรือ  120  งวด  ตั้งแต่วันที่รับเงินกู้เป็นต้นไป  แต่ต้องไม่เกินเกษียณอายุการทำงานหรือไม่เกินอายุ 60 ปี ยกเว้นการกู้เงินโดยมีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด หรือมีเงินฝากในบัญชีกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด   เป็นหลักประกัน อาจจะกู้ได้เกินเกษียณอายุการทำงานหรือเกินอายุ 60 ปี  ก็ได้แต่ต้องชำระหนี้ภายในกำหนดไม่เกิน  120  เดือน  หรือ  120  งวด  ตั้งแต่วันที่รับเงินกู้เป็นต้นไป และคณะกรรมการเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้สมาชิกกู้ตามเกณฑ์ข้อ 17. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน  1,200,000.- บาท  กำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน  120  เดือน  หรือ  120  งวด  ตั้งแต่วันที่รับเงินกู้เป็นต้นไป  แต่ต้องไม่เกินเกษียณอายุการทำงานหรือไม่เกินอายุ 60 ปี ยกเว้นการกู้เงินโดยมีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด หรือมีเงินฝากในบัญชีกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด   เป็นหลักประกัน อาจจะกู้ได้เกินเกษียณอายุการทำงานหรือเกินอายุ 60 ปี  ก็ได้แต่ต้องชำระหนี้ภายในกำหนดไม่เกิน  120  เดือน  หรือ  120  งวด  ตั้งแต่วันที่รับเงินกู้เป็นต้นไป และคณะกรรมการเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้สมาชิกกู้ตามเกณฑ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ไฟล์ที่แนบŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม