แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์
Posted: admin Date: 2012-08-21 15:00:27
IP: 115.87.247.33
 

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

ที่ 6 /2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

                    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ 19 มีนาคม 2556 ได้มีการเลือกตั้งและกำหนดหน้าที่คณะกรรมการต่าง ๆ

ในคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อบริหารงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด โดยมีรายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                                            1. นางสมใจ                     ยังประดิษฐ           รองประธานคนที่ 1

                                            2. นายถาวร                     ตันเติมเกียรติ        รองประธานคนที่  2

                                            3. นางสาวทิพวรรณ         เขียวอมร              กรรมการและเลขานุการ

                                            4. นางอรพิณ                   ไพศาลสารกิจ        กรรมการและผู้จัดการ

                                            5. นางจรัสศรี                   พยุงหอม              กรรมการและเหรัญญิก

                                            6. นายวิเชียร                  โมอุ่ม                    ประธานกรรมการเงินกู้

                                            7. นายเตรียมศักดิ์           มนตรี                    กรรมการเงินกู้

                                            8. นางสาววรรณา           พุ่มยาธรรม            กรรมการเงินกู้

                                            9. นายปณิธาน               โปร่งสละ              กรรมการเงินกู้

                                           10. ร.ท.จรัญ                   ร้องขันแก้ว           ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

                                           11. นางสาวสุพรรณี         บุญช่วย               กรรมการศึกษา

                                           12. นายนริส                   เวชแพทย์             กรรมการศึกษา

                                           13. นางปรียา                 สุขสว่าง                กรรมการศึกษา

                                           14. นายสันติ                  ศิริขันธ์                  กรรมการศึกษา

                         ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์- ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

                                                                              

                                                                                                           นายสำเภา อยู่เย็น

                                                                                                  ประธานกรรมการดำเนินการ

                                                                           สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด



Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม