สหกรณ์ ปรับเพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก จ้า
Posted: admin Date: 2013-08-15 13:55:44
IP: 58.8.133.98
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด

                                            ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑

                                                                  แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖

“ ข้อ  ๑๐.  สมาชิกผู้ใดหรือครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพตามหลักเกณฑ์  ดังนี้                           (๑)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่  ๑  เดือนถึง  ๒  ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ๕,๐๐๐  บาท

                           (๒)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า  ๒  ปี ถึง  ๕  ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ๑๐,๐๐๐  บาท

                           (๓)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า   ๕  ปี ถึง ๑๐ปี  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ๒๐,๐๐๐  บาท

                           (๔)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า ๑๐ ปี ถึง ๑๕ ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ๒๕,๐๐๐ บาท

                           (๕)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า  ๑๕ ปี  ถึง ๒๐ ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ๓๐,๐๐๐ บาท

                           (๖)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า ๒๐ ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ๔๐,๐๐๐  บาท   

                           (๗)  ครอบครัวของสมาชิกให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพรายละ  ๓,๐๐๐  บาท

                      การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด”

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม