ประกาศผลสอบ พนักงานบัญชี และเสมียน
Posted: admin Date: 2013-09-05 09:10:44
IP: 110.168.216.236
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

-----------------------------------

 

                  

                   ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด  ประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจำนวน  2  อัตรา  นั้น  บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผลปรากฏผู้สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   1. ตำแหน่งพนักงานบัญชี

- นางสาวหทัยพร   ทองเจริญ   วุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี

      2. ตำแหน่งเสมียนการเงิน

- นางสาวฐาริณี   อากาศสุวรรณ  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาการบัญชี 

                    ทั้งนี้ให้ผู้สอบคัดเลือกได้  ไปรายงานตัวที่ สหกรณ์ ฯ  ภายใน วันที่ 30 กันยายน  2556

             ประกาศ  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2556

 

                                                                                     นายสำเภา        อยู่เย็น

                                                                                       ประธานกรรมการ

                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัดŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม