ประกาศเพิ่มวงเงินกู้และเงินคงเหลือใช้จ่าย
Posted: admin Date: 2013-09-30 15:06:56
IP: 58.8.78.205
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

-----------------------------------

 

                          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด ครั้งที่ 11/2556  เมื่อ

วันที่  20  กันยายน  2556   ได้พิจารณาและมีมติให้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอกู้ยืมเงิน  เงินกู้สามัญ และ เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการ  จะต้องมีเงินได้สุทธิหลังหักชำระหนี้ทุกประเภทแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือน ที่รวมเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ไม่รวมเงินรายได้

อื่น ๆ)

                      ทั้งนี้  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2556  เป็นต้นไป

 

                                           ประกาศ    ณ   วันที่     30    กันยายน   พ.ศ.  2556

 

                                                                        นายสำเภา  อยู่เย็น

                                                                                       ประธานกรรมการ                             

                                      สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด  Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม