การให้เงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556
Posted: administrator Date: 2013-12-16 17:10:33
IP: 110.168.214.166
 

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด

เรื่อง  การให้เงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2556

                              ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   จำกัด     มีความประสงค์จะให้เงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ประจำปี  2556   ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด  ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ.  2551   ดังต่อไปนี้

1. ประเภทของการขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษา

1.1 ระดับประถมศึกษา

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ  ปริญญาตรี

2. คุณสมบัติของผู้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา

2.1 เป็นบุตรสมาชิกที่มีความประพฤติเรียบร้อย

2.2 สอบได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ  60  ของคะแนนเต็มขึ้นไป  หรือเกรดเฉลี่ยตั้งแต่  2.0  ขึ้นไป

2.3 ในกรณีที่สมาชิกมีบุตรหลายคน มีสิทธิเสนอขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาได้เพียง 1  คน  ในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นสมาชิกทั้งสองคน  ให้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาได้ทั้งสองคนแต่บุตรที่จะขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

3. การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ฯ และเอกสารประกอบคำร้อง ฯ

 

                                      ให้สมาชิก  สอ.อผศ.  ที่ประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามข้อ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามข้อ  2  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สมาชิกตามที่สหกรณ์ ฯ  กำหนด พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ  ดังนี้

3.1 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา  มารดา  และบุตรที่ขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษา

3.2 ใบรับรองผลการศึกษา

3.3 ในกรณีผลการเรียนของปีการศึกษา  2556  ภาคเรียนที่ 1 ยังไม่ออก ให้ใช้ผลการ

3.4 เรียนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

 

                                4. หลักเกณฑ์การพิจารณา    

                                       โดยใช้วิธีการแบ่งเงินช่วยเหลือการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ 1 ในกรณีที่มีปัญหาให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ  เป็นที่สุด

                               5.  กำหนดวันรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ฯ

    ให้ส่งใบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  ส่วนกลาง, เจ้าหน้าที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกเขต และนิคม ฯ ที่สมาชิกสังกัดอยู่ ตั้งแต่วันที่  2  ธันวาคม  2556  ถึงวันที่  31  มกราคม  2557

 

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่     2       ธันวาคม  พ.ศ.  2556

 

                                                                                             

     นายสำเภา      อยู่เย็น

    ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  จำกัด